REGULAMIN korzystania z usług portalu www.janta.com.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach portalu www.janta.com.pl (zwanego dalej portalem), którego właścicielem i administratorem jest firma JANTA Anita Piątkowska, ul. Słoneczna 3, 55-140 Korzeńsko.

2. Regulamin określa zasady korzystania z witryny internetowej oraz wszelkich produktów, udostępnionych plików, oprogramowania i usług, w tym ramy prawne umowy o świadczenie usług polegających na korzystaniu z Portalu www.janta.com.pl przez Użytkowników, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki JANTA związane z prowadzeniem Portalu.

3. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu, w szczególności z Usług dostępnych w Portalu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

II. DEFINICJE

1. JANTA (Usługodawca) –prowadząca internetowy Portal w domenie www.janta.com.pl .

2. Portal www.janta.com.pl –serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom i pozostałym internautom zaplanowanie czasu wolnego, dokształcanie, czy też konferencje, poprzez wyszukiwanie obiektów, ofert, pakietów, sposobu na spędzenie wolnego czasu, oraz szkoleń i konferencji. Portal dostępny jest pod adresem www.janta.com.pl

3. Użytkownik- pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która przez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do oferowanych przez Portal usług. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej; korzystająca z Usług świadczonych przez JANTA.

4. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin.

5. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

6. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne

8. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztą elektroniczną

9. Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

10. Regulamin – niniejszy Regulamin

III. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1. JANTA świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu www.janta.com.pl zgodnie z Regulaminem.

2. JANTA nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili wejścia na stronę www.janta.com.pl.

3. JANTA może dokonać zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w tym technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Portalu www.janta.com.pl

4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna od momentu jej opublikowania na Portalu www.janta.com.pl, z zastrzeżeniem, że usługi rozpoczęte realizowane będą na dotychczasowych zasadach.

5. Korzystanie z portalu www.janta.com.pl przez Użytkowników jest bezpłatne i jest jednoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

IV. OPIS PORTALU WWW.JANTA.COM.PL ORAZ USŁUG BEZPŁTNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ JANTA

1. W ramach Portalu www.janta.com.pl, Usługodawca zapewnia bezpłatnie (bez rejestracji i logowania w Portalu) możliwość przeglądania zawartości Portalu.

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. JANTA nie ponosi odpowiedzialności za treść wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Osoby wysyłające wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu www.janta.com.pl, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych oraz związanych z modyfikacją Portalu www.janta.com.pl.

2. Autorskie prawa majątkowe do nazwy serwisu oraz jego koncepcji, elementów graficznych strony Portalu www.janta.com.pl, w tym do logo, a także od układu i kompozycji tych elementów oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone w Portalu www.janta.com.pl, przysługują firmie JANTA, za wyjątkiem oznaczeń partnerów JANTA. Zabronione jest wykorzystywanie przez Użytkowników nazwy serwisu oraz jego koncepcji, baz danych, elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących JANCIE za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za zgodą JANTY.

3. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części oglądanych treści jak i prezentowania ich w celach komercyjnych.

VII. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. JANTA przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, które zostały podane w formularzu rejestracyjnym.

2. Użytkownik wysyłając dobrowolnie JANCIE formularz rejestracyjny wyraża zgodę na przetwarzanie przez JANTĘ swoich danych osobowych w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia przez JANTĘ usług marketingowych polegających na promowaniu usług JANTY oraz jej partnerów.

3. W odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, IPP stosuje unormowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4. Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez administratora danych.

5. Wysłanie formularza rejestracyjnego w odniesieniu do informacji handlowych, stanowi wyrażenie zgody na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 6. Użytkownik ma dostęp do treści swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich weryfikowania i usuwania. 7. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Portalu www.maszwolne.pl zawiera Polityka Prywatności, stanowiąca załącznik do Regulaminu.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez JANTĘ usług.

2. Reklamacje rozpatruje JANTA.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

             1. oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej)

             2. przedmiot reklamacji,

             3. okoliczności uzasadniające reklamację. 

4. Reklamacje, niezawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

5. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres: JANTA, ul. Słoneczna 3, 55-150 Korzeńsko

6. Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni i udziela Użytkownikowi odpowiedzi na adres email wskazany przez Użytkownika w reklamacji. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez JANTĘ oświadczenia przed jego upływem na adres Użytkownika.

7. Reklamacje składane do JANTĘ, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Portalu www.janta.com.pl, nie będą rozpatrywane. JANTA nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

IX. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług, chyba że Strony postanowią inaczej.

2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest z chwilą dokonania zamówienia. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

3. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nie zwalnia Usługobiorcy z płatności określonych umową.

4. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług płatnych bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:

           1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,

           2. umieszczania przez Usługobiorcę w Portalu treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem lub naruszających dobre obyczaje;

           3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.

X. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny podane w ofertach lub indywidualnie ustalone przez Strony są cenami netto i do wszystkich cen doliczyć należy podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami prawa.

2. Faktura VAT zostanie wystawiona w momencie zaksięgowania płatności na koncie JANTY, chyba że Strony postanowią inaczej.

3. Opłata za Usługi JANTY jest przekazywana na konto wskazane w fakturze VAT.

4. W przypadku, gdy Usługobiorca nie uiścił opłaty za korzystanie z Pakietu usług, Usługodawca wzywa Usługobiorcę do uiszczenia opłaty w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu do uiszczenia opłaty, Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie usług na rzecz Usługobiorcy. Nie zwalnia to Usługobiorcy z obowiązku należytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie usług.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin podlega prawu polskiemu.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2015r.

Free Joomla! template by Age Themes